ประชาสัมพันธ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมโดยในระดับอุดมศึกษา สามารถสมัครได้เป็นทีม ทีมละ 4 คน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดในไฟล์ที่แนบมาด้วยได้เลย และถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากลงสมัครสามารถติดต่ออาจารย์ศรัณยูได้เลยครับ รายละเอียดการสมัคร 67-2563

ประชาสัมพันธ์ การส่งคลิปวิดีโอประกวดไอเดียสร้างสรรค์ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2563 ในโครงการ GSB Innovation

ประชาสัมพันธ์ การส่งคลิปวิดีโอประกวดไอเดียสร้างสรรค์ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2563 ในโครงการ GSB Innovation โดยนักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ที่สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ภายในวันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2563 สำหรับผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ในลิ้งค์ด้านล่าง การส่งคลิปวิดีโอประกวดไอเดียสร้างสรรค์ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2563 ในโครงการ GSB Innovation

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมนิสิต-นักศึกษา จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมนิสิต-นักศึกษา จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพการทำงาน  

ขอแสดงความยินดีกับ Miss. SREYMOUY SAO ที่ได้การมอบเหรียญรางวัลเรียนดีจากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการมอบเหรียญรางวัลเรียนดีแก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีและสอบได้เป็นที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้พิจารณาเสนอชื่อ Miss. SREYMOUY SAO นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เป็นผู้ได้รับรางวัล รับเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Sigha Biz course ปี 12 สำหรับ นศ ปี 3-4 และจบใหม่ ทุกสาขาวิชา ระยะเวลาอบรม 25 พค-31 กค 6

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Sigha Biz course ปี 12 สำหรับ นศ ปี 3-4 และจบใหม่ ทุกสาขาวิชา ระยะเวลาอบรม 25 พค-31 กค 63 สำหรับรายละเอียดให้เข้าไปอ่านลิ้งค์ด้านล่างครับ บจก บุญรอดบริวเวอรี่ หรือที่ website ——-> http://singhabizcourse.com/2020/

วิศวกรรมศาสตร์รับการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

13 มกราคม 2563 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ 1.อาจารย์ ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ 2. ผศ.ดร. นิศานาถ แก้ววินัด 3. นายธนเดช โชจิกาญจนเรือง ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมประกวดดนตรีโฟลคซอง เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563

วันที่ 14 มกราคม 2563 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมประกวดดนตรีโฟลคซอง เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   6. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์   7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์   8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ   10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน   11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล   12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   13. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ   14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา   18. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   19. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   20. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   21. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา   22. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต   23. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมและโรงเรียน โนนสะอาดวิทยาคาร