ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต)

ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Engineering Program in Production Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย :       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)

          ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Engineering (Production Engineering)

อักษรย่อปริญญา

          ภาษาไทย :       วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)

          ภาษาอังกฤษ :   B.Eng. (Production Engineering)

 จำนวนที่เปิดรับนักศึกษา และอัตราบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย

รับจำนวน 40 คน ต่อปีการศึกษา แบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ

อัตราบำรุงการศึกษา
1. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 9,500 บาท

2. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 4,750 บาท

3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 5,000 บาท

4.ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 2,500 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่

หรือที่ งานบริการการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. วิศวกร

2. นักวิทยาศาสตร์

3. นักวิจัย

4. ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

5. ข้าราชการ

6. ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ