หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

  1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต)

ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Engineering Program in Production Engineering

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย :       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)

          ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Engineering (Production Engineering)

อักษรย่อปริญญา

          ภาษาไทย :       วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)

          ภาษาอังกฤษ :   B.Eng. (Production Engineering)

  1. วิชาเอก หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านกระบวนการผลิตและการจัดการระบบการผลิต พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมการผลิต ในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการได้

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

  1. รูปแบบของหลักสูตร
          5.1  รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558

          5.2 ประเภทหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

          5.3 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในบางรายวิชา

        5.4 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

      5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยเฉพาะ

      5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) เพียงสาขาวิชาเดียว

       6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. วิศวกร

2. นักวิทยาศาสตร์

3. นักวิจัย

4. ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

5. ข้าราชการ

6. ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ

รายวิชาที่เรียน

จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                30   หน่วยกิต

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์                                                21   หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์

ก) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์                        24 หน่วยกิต

ข) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมการผลิต                      24 หน่วยกิต

ค) กลุ่มวิชาแกนและวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมควบคุม        36 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                   6   หน่วยกิต

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน              6   หน่วยกิต

 ก) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์                                  24 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7012401        เขียนแบบวิศวกรรม                                     3(2-3-5)

(Engineering Drawing)

7012402        กลศาสตร์วิศวกรรม                                     3(3-0-6)

(Engineering Mechanics)

7012403        สถิติวิศวกรรม                                            3(3-0-6)

(Engineering Statistics)

7012404        พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า                                 3(3-0-6)

(Fundamental of Electrical Engineering)

7012405        วัสดุวิศวกรรม                                            3(3-0-6)

(Engineering Materials)

7012406        อุณหพลศาสตร์                                          3(3-0-6)

(Thermodynamics)

7012407        การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                        3(3-0-6)

(Computer Programming)

7012408        กรรมวิธีการผลิต                                                   3(3-0-6)

(Manufacturing Processes)

 

ข) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมการผลิต                                24 หน่วยกิต

7012501        การวางแผนและควบคุมการผลิต                      3(3-0-6)

(Production Planning and Control)

7012502        การควบคุมคุณภาพ                                     3(3-0-6)

(Quality Control)

7012503        วิศวกรรมเครื่องมือ                                      3(3-0-6)

(Tools Engineering)

7012504        ออโตเมชั่นและระบบควบคุม                           3(3-0-6)

(Automation and Control Systems)

7012505        เครื่องจักรเครื่องมือการผลิตทางอุตสาหกรรม        3(3-0-6)

(Industrial Production Machine Tools)

7012506        กระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรม                    3(3-0-6)

(Industrial Parts Forming Processes)

7012507        วิศวกรรมความปลอดภัย                               3(3-0-6)

(Safety Engineering)

7012508        การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                               3(3-0-6)

(Industrial Plant Design)

 

ค) กลุ่มวิชาแกนและวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมควบคุม                  36 หน่วยกิต

7012601        แนะนำวิชาชีพวิศวกรรม                                1(1-0-2)

(Introduction to Engineering Profession)

7012602        ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 1                         1(0-3-1)

(Engineering Workshop I)

7012603        ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า                     1(0-3-1)

(Fundamental of Electrical Engineering Labolatory)

7012604        กลศาสตร์ของวัสดุ                                       3(3-0-6)

(Mechanics of Materials)

7012605        ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล                          1(0-3-1)

(Mechanical Engineering Labolatory)

7012606        ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 2                         1(0-3-1)

(Engineering Workshop II)

7012607        การวิจัยดำเนินงาน                                      3(3-0-6)

(Operations Research)

7012608         การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

และการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม                       3(3-0-6)

(Computer Aided Design and Computer

Aided Engineering (CAD/CAE))

7012609        การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม                    3(3-0-6)

(Industrial Work Study)

7012610        กลศาสตร์ของไหล                                       3(3-0-6)

(Fluid Mechanics)

7012611        การศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม                  1(0-3-6)

(Industrial Plant Visit)

7012612        การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

และเทคโนโลยีซีเอ็นซี                                    3(3-0-6)

(Computer-aided manufacturing and CNC Technology)

7012613        ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ                       1(0-3-1)

(Industrial Engineering Labolatory)

7012614        วิศวกรรมการซ่อมบำรุง                                 3(3-0-6)

(Maintenance Engineering)

7012615        เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                                 3(3-0-6)

(Engineering Economy)

7012616        ปฏิบัติการกระบวนการผลิต                            1(0-3-1)

(Manufacturing Process Labolatory)

7012617        สัมมนาสำหรับวิศวกรการผลิต                         1(0-3-6)

(Seminar for Production Engineers)

7012618        การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา *                   3(1-6-4)

(Cooperative Education Preparation)