หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

 

  1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต)

ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Engineering Program in Production Engineering

 

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย :       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)

          ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Engineering (Production Engineering)

อักษรย่อปริญญา

          ภาษาไทย :       วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)

          ภาษาอังกฤษ :   B.Eng. (Production Engineering)

 

  1. วิชาเอก หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านกระบวนการผลิตและการจัดการระบบการผลิต พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมการผลิต ในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการได้

 

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

 

  1. รูปแบบของหลักสูตร

          5.1  รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558

          5.2 ประเภทหลักสูตร

                    เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

          5.3 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในบางรายวิชา

 

        5.4 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

      5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยเฉพาะ

      5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) เพียงสาขาวิชาเดียว

 

  1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง กำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ในการประชุมครั้งที่…./……

เมื่อวันที่……….เดือน…………พ.ศ………….

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ในการประชุมครั้งที่…./……

เมื่อวันที่……….เดือน…………พ.ศ………….

 

  1. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

จะขอประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรในปีการศึกษา  2562

 

  1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.วิศวกร

2.นักวิทยาศาสตร์

3.นักวิจัย

4.ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

5.ข้าราชการ

6. ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ