รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รอบที่ 2 Quota

รอบที่ 2 Quota รับสมัคร ครั้งที่ 1 : 20 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2 : 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 : 4 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 2 : 22 เมษายน 2565 สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 : 12 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 2 : 29 เมษายน 2565 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 16 มีนาคม 2565 … Read more

เชิญชวน ผู้ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Covid19 ณ CPRU smart complex มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564

เชิญชวน ท่านใดที่มีความประสงค์จะรับวัคซีน Covid19 เข็ม 1 ซิโนแวค มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้บริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ CPRU smart complex *หมายเหตุ เข็ม 2 จะเป็นแอสตร้าเซเนก้า นะคะ ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับ Mr. HIN EANGYOU นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ Mr. HIN EANGYOU นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ สนใจสมัครหรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรือ QR code ในภาพได้เลยค่ะ *หมายเหตุ หลักสูตรเปิดรับเมื่อได้รับรองจากสภาวิศวกร

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาปฏิบัติการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564

ทักษะด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมเพื่อการเตรียมพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม บรรยายให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาฃ วิทยากร อาจารย์จักรี วิชัยระหัด คุณอุษณีย์ พรมเดื่อ จากโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ

ทีม EN Quality CPRU team ที่ได้รับคัดเลือก 1 ใน 6 ทีม จาก 6 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อเป็นตัวแทน ในการแข่งขันโครงการประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (Mini R2M By NESP)

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทีม EN Quality CPRU team มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ได้รับคัดเลือก 1 ใน 6 ทีม จาก 6 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นตัวแทน ในการแข่งขันโครงการประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (Mini R2M By NESP) ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2564 ต่อไป ซึ่งผู้ร่วมทีมประกอบไปด้วย 1. นางสาวมาลินี เถียนนอก 2. นายรัฐเขตต์ รอดสุข 3. นายณัฐพงษ์ หมั่นคง 4. นายธรรมศาสร์ เลิศประเสริฐ 5. นายศรัญทร คุราวัน โดยมี อาจารย์ … Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

21 มิถุนายน 2564 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ โดยมีคณาจารย์ให้การกล่าวต้อนรับ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง ตามสไตล์พวกเราชาวเลือดหมู ยินดีต้อนรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ฯ สู่บ้าน “EN CPRU” นะคะ

คลินิคเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

19 มีนาคม 2564 คลินิคเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทน บรรยาย ณ ห้องเรียนต้นแบบสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2. กิจกรรมศึกษาดูงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยChaiyaphum Rice กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านไทรงาม ให้บริการวิชาการในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก บ้านไทรงาม

วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 นำโดย ผศ.ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยChaiyaphum Rice กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านไทรงาม ให้บริการวิชาการในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก บ้านไทรงาม โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวล ชุมชนบ้านนาสีนวล ชุมชนบ้านนาวัง เข้ารับการอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติ ในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมอาชีพท้องถิ่นในยุค New Normal กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกัน มหาวิทยาลัย ชุมชน โรงเรียน นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ช่วยให้การจัดกิจกรรมเกิดผลประโยชน์ นำไปต่อยอด เรียนรู้ เพื่อพัฒนาต่อไป

คณะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

9 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดชัยภูมิ (Agritech and Innovation Center : AIC) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนักศึกษาจากโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์ แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 8 กว่า 300 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน