ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Sigha Biz course ปี 12 สำหรับ นศ ปี 3-4 และจบใหม่ ทุกสาขาวิชา ระยะเวลาอบรม 25 พค-31 กค 6

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Sigha Biz course ปี 12 สำหรับ นศ ปี 3-4 และจบใหม่ ทุกสาขาวิชา ระยะเวลาอบรม 25 พค-31 กค 63 สำหรับรายละเอียดให้เข้าไปอ่านลิ้งค์ด้านล่างครับ บจก บุญรอดบริวเวอรี่ หรือที่ website ——-> http://singhabizcourse.com/2020/

วิศวกรรมศาสตร์รับการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

13 มกราคม 2563 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ 1.อาจารย์ ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ 2. ผศ.ดร. นิศานาถ แก้ววินัด 3. นายธนเดช โชจิกาญจนเรือง ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมประกวดดนตรีโฟลคซอง เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563

วันที่ 14 มกราคม 2563 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมประกวดดนตรีโฟลคซอง เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   6. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์   7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์   8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ   10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน   11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล   12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   13. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ   14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา   18. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   19. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   20. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   21. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา   22. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต   23. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมและโรงเรียน โนนสะอาดวิทยาคาร

คณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ณ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและงบประมาณ อาจารย์ ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อาจารย์ คุณัญญาฐ์ คงนาวัง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ บวรวิช รอดรังษี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินรายได้ และ อาจารย์วิภารัตน์ นิสาภัย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ณ … Read moreคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ณ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากสภาวิศวกร

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากสภาวิศวกร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

กิจกรรมการแข่งขันเผาถ่านไบโอชาร์ CPRU YOUNG MAKER CONTEST 2019 ซึ่งจัดโดยคลินิคเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น . ณ บริเวณลานด้านหลังอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดี ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันเผาถ่านไบโอชาร์ CPRU YOUNG MAKER CONTEST 2019 ซึ่งจัดโดยคลินิคเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครบรอบ 18 ปี

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณศรนรินทร์ ยศรุ่งเรือง วิศวกรชำนาญการ สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อเรื่อง การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เรียนอย่างไรไม่ให้ถูกรีไทร์และพักการเรียน การใช้ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์แก่น้องๆ ว่าที่วิศวกร ในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน ทีมงาน อ.กมลรักษ์ แก้งคำ