กิจกรรมการแข่งขันเผาถ่านไบโอชาร์ CPRU YOUNG MAKER CONTEST 2019 ซึ่งจัดโดยคลินิคเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น . ณ บริเวณลานด้านหลังอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดี ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันเผาถ่านไบโอชาร์ CPRU YOUNG MAKER CONTEST 2019 ซึ่งจัดโดยคลินิคเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครบรอบ 18 ปี

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณศรนรินทร์ ยศรุ่งเรือง วิศวกรชำนาญการ สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อเรื่อง การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เรียนอย่างไรไม่ให้ถูกรีไทร์และพักการเรียน การใช้ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์แก่น้องๆ ว่าที่วิศวกร ในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน ทีมงาน อ.กมลรักษ์ แก้งคำ

นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2562ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประเภทโปสเตอร์1. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 Mr.Lipheng Prum Miss Sokhavin Maoชื่อโครงงาน “การพัฒนาอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Tool Improvement for Hard Disk Drive Manufacturing)2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 นายวรวัฒน์ นิสาภัย นายวุฒิพงศ์ กันพนมชื่อโครงงาน “การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ สายการผลิตกรณีศึกษา: อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์” ประเภทบรรยาย1. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 นายทินนรัตน์ บูขุนทดชื่อโครงงาน “การปรับปรุงประสิทธิภาพคอยล์ความร้อนของเครื่องอินดักชั่นฮีต” 2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวนฤมล เพชรนอก นายกฤษ ดอนดีชื่อโครงงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต” รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 นายวรวัฒน์ … Read moreนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิมาศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนที่โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายพินิจ ช่างไม้ พลังงานจังหวัดชัยภูมินำนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) มาศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนที่โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีอาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา (ผอ.คลินิกเทคโนโลยี มรภ.ชัยภูมิ) อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ ให้ความรู้แก่นักเรียน

วิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

วิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาช่วยต้อนรับและดูเเลน้องที่มาสอบสัมภาษณ์

ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาช่วยต้อนรับและดูเเลน้องที่มาสอบสัมภาษณ์ ค่อยให้คำปรึกษาที่ดีให้น้อง พวกเราสโมสรนักศึกษา ยินดีต้องรับน้องๆ ที่มาสอบสัมภาษณ์ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ

ขั้นตอนในการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งถึงนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 **นักศึกษาคณะวิศวฯ แนะนำให้กู้ กรอ. นะคะ**

นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำ ซึ่งเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ของรายวิชาการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัท ไทย เอ็น.เค. พลาสติก จำกัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และบริษัท Maximum Mold จำกัด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับนายดาลิม เลียง ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ในโครงการ GKS 2019 ASEAN scholarship program สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วทั้งเอเชีย

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Dalim Nok Chhai นักศึกษาทุนพระราชทานจากประเทศกัมพูชา ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ในโครงการ GKS 2019 ASEAN scholarship program สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วทั้งเอเชีย เพื่อไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรม เป็นเวลา 5 สัปดาห์ #สุดยอดเลย #นำความรู้กลับมาเยอะๆน๊า