เอกสารเกี่ยวกับการออกสหกิจศึกษา

 CPRU-CO-01 CPRU-CO-01 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
 CPRU-CO-02 CPRU-Co-02 แบบเสนองานสหกิจศึกษา
 CPRU-CO-03 CPRU-Co-03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
 CPRU-CO-04 CPRU-Co-04 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา
 CPRU-CO-05 CPRU-Co-05 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
 CPRU-CO-06 CPRU-Co-06 หนังสือสัญญาการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
 CPRU-CO-07 CPRU-Co-07 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
 CPRU-CO-08 CPRU-Co-08 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
 CPRU-CO-09 CPRU-Co-09 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 CPRU-CO-10 CPRU-Co-10 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
 CPRU-CO-11 CPRU-Co-11 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 CPRU-CO-12 CPRU-Co-12 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน
 CPRU-CO-13 CPRU-Co-13 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
 CPRU-CO-14 CPRU-Co-14 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
 CPRU-CO-15 CPRU-Co-15 แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน
 CPRU-CO-16 CPRU-Co-16 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา