เอกสารเกี่ยวกับการออกสหกิจศึกษา

CPRU-CO-01 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
CPRU-Co-02 แบบเสนองานสหกิจศึกษา
CPRU-Co-03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
CPRU-Co-04 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา
CPRU-Co-05 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
CPRU-Co-06 หนังสือสัญญาการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
CPRU-Co-07 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
CPRU-Co-08 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
CPRU-Co-09 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
CPRU-Co-10 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
CPRU-Co-11 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
CPRU-Co-12 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน
CPRU-Co-13 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
CPRU-Co-14 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
CPRU-Co-15 แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน
CPRU-Co-16 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มการทำเล่มวิจัยโครงงานมรภ.ชัยภูมิฉบับปรับปรุง-2560
ปกคู่มือสหกิจศึกษา
รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาสมบูรณ์