คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมและโรงเรียน โนนสะอาดวิทยาคาร

คณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ณ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและงบประมาณ อาจารย์ ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อาจารย์ คุณัญญาฐ์ คงนาวัง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ บวรวิช รอดรังษี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินรายได้ และ อาจารย์วิภารัตน์ นิสาภัย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ณ … Read more

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากสภาวิศวกร

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากสภาวิศวกร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

อาจารย์และนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร ์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาและทำกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 17 ก.ค. 2563 อาจารย์และนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร ์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาและทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดสระหงษ์ ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

กิจกรรมการแข่งขันเผาถ่านไบโอชาร์ CPRU YOUNG MAKER CONTEST 2019 ซึ่งจัดโดยคลินิคเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น . ณ บริเวณลานด้านหลังอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดี ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันเผาถ่านไบโอชาร์ CPRU YOUNG MAKER CONTEST 2019 ซึ่งจัดโดยคลินิคเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครบรอบ 18 ปี

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณศรนรินทร์ ยศรุ่งเรือง วิศวกรชำนาญการ สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อเรื่อง การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เรียนอย่างไรไม่ให้ถูกรีไทร์และพักการเรียน การใช้ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์แก่น้องๆ ว่าที่วิศวกร ในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน ทีมงาน อ.กมลรักษ์ แก้งคำ

นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2562ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประเภทโปสเตอร์1. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 Mr.Lipheng Prum Miss Sokhavin Maoชื่อโครงงาน “การพัฒนาอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Tool Improvement for Hard Disk Drive Manufacturing)2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 นายวรวัฒน์ นิสาภัย นายวุฒิพงศ์ กันพนมชื่อโครงงาน “การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ สายการผลิตกรณีศึกษา: อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์” ประเภทบรรยาย1. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 นายทินนรัตน์ บูขุนทดชื่อโครงงาน “การปรับปรุงประสิทธิภาพคอยล์ความร้อนของเครื่องอินดักชั่นฮีต” 2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวนฤมล เพชรนอก นายกฤษ ดอนดีชื่อโครงงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต” รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 นายวรวัฒน์ … Read more

นักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิมาศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนที่โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายพินิจ ช่างไม้ พลังงานจังหวัดชัยภูมินำนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) มาศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนที่โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีอาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา (ผอ.คลินิกเทคโนโลยี มรภ.ชัยภูมิ) อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ ให้ความรู้แก่นักเรียน

วิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

วิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562