นักศึกษาวิศวกรรมเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปของเสียให้เป็นพลังงาน ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตพลังงานเขื้อเพลิงชีวภาพเพื่อชุมชน วิศวกรรมศาสตร์ มชย.

นักศึกษาวิศวกรรมเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปของเสียให้เป็นพลังงาน ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตพลังงานเขื้อเพลิงชีวภาพเพื่อชุมชน วิศวกรรมศาสตร์ มชย. เรียนจริง ปฏิบัติจริง เพราะพลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ การแปรรูปของเสียเป็นพลังงานเชื้อเพลิงจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Sigha Biz course ปี 12 สำหรับ นศ ปี 3-4 และจบใหม่ ทุกสาขาวิชา ระยะเวลาอบรม 25 พค-31 กค 6

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Sigha Biz course ปี 12 สำหรับ นศ ปี 3-4 และจบใหม่ ทุกสาขาวิชา ระยะเวลาอบรม 25 พค-31 กค 63 สำหรับรายละเอียดให้เข้าไปอ่านลิ้งค์ด้านล่างครับ บจก บุญรอดบริวเวอรี่ หรือที่ website ——-> http://singhabizcourse.com/2020/

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณศรนรินทร์ ยศรุ่งเรือง วิศวกรชำนาญการ สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อเรื่อง การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เรียนอย่างไรไม่ให้ถูกรีไทร์และพักการเรียน การใช้ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์แก่น้องๆ ว่าที่วิศวกร ในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน ทีมงาน อ.กมลรักษ์ แก้งคำ

นักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิมาศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนที่โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายพินิจ ช่างไม้ พลังงานจังหวัดชัยภูมินำนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) มาศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนที่โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีอาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา (ผอ.คลินิกเทคโนโลยี มรภ.ชัยภูมิ) อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ ให้ความรู้แก่นักเรียน

นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบขับเคลื่อนแบบเชิงเส้น ในระบบราง จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบขับเคลื่อนแบบเชิงเส้น ในระบบราง จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารวมการอบรมและฝึกปฎิบัติการระบบงานรางและระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า

นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารวมการอบรมและฝึกปฎิบัติการระบบงานรางและระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า ในหัวข้อระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์รถไฟฟ้าแบบเชิงเส้นและหัวข้อพื้นฐานระบบปรับอากาศสำหรับรถไฟ ระหว่างวันที่25-29 มีนาคม 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น

งานสหกิจศึกษาจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน

19 มีนาคม 2562 งานสหกิจศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์ดร.อัญนวียา ภัชร์จรินท์ญา อาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ นักศึกษามีความตื่นเต้นยินดี ในการอบรมหลักสูตรนี้ ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน “หลักสูตรผู้ควบคุมคลังสินค้า” และ “หลักสูตรผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1

9-10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน “หลักสูตรผู้ควบคุมคลังสินค้า” และ “หลักสูตรผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1” ประกอบไปด้วย นางสาวจารุธร สอนจันทร์แดง นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร นางสาวนฤมล เพชรนอก นายวรัญญู ศรีมะนาว นางสาวสุธาสินี ธงน้อย นายเสฏฐวุฒิ หล่าไธสง และนายวีระศักดิ์ แก้วเมืองเก่า นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ จัดโดยสมาคมไทยโลจิสติกส์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นักเรียนและคณะครูจาก โรงเรียนบรบือ จ.มหาสารคาม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ห้องเรียนพิเศษ) และคณะครูจาก โรงเรียนบรบือ จ.มหาสารคาม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในฐานการเรียนรู้PLC/ROBOT และฐานการเรียนรู้ CLINIC TECHNOLOGY (พลังงานทดแทน)

อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในกิจกรรม สพม.30 ชัยภูมิร่วมใจลดใช้พลังงานฯ ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในกิจกรรม สพม.30 ชัยภูมิร่วมใจลดใช้พลังงานฯ จัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ