ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศน์สุดา อิ่มสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรโครงการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ประจำสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ”การประยุกต์ใช้งานการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ในงานวิศวกรรมการผลิต”

31 พฤษภาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศน์สุดา อิ่มสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรโครงการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ประจำสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ในงานวิศวกรรมการผลิต” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชั้นปีที่ 3

Leave a Comment