โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาปฏิบัติการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564

ทักษะด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมเพื่อการเตรียมพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม บรรยายให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาฃ

วิทยากร อาจารย์จักรี วิชัยระหัด คุณอุษณีย์ พรมเดื่อ จากโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ

Leave a Comment