โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยChaiyaphum Rice กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านไทรงาม ให้บริการวิชาการในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก บ้านไทรงาม

วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 นำโดย ผศ.ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยChaiyaphum Rice กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านไทรงาม ให้บริการวิชาการในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก บ้านไทรงาม โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวล ชุมชนบ้านนาสีนวล ชุมชนบ้านนาวัง เข้ารับการอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติ ในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมอาชีพท้องถิ่นในยุค New Normal กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกัน มหาวิทยาลัย ชุมชน โรงเรียน นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ช่วยให้การจัดกิจกรรมเกิดผลประโยชน์ นำไปต่อยอด เรียนรู้ เพื่อพัฒนาต่อไป

Leave a Comment