หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ได้ผ่านการรับรองปริญญาโดยสภาวิศวกรแล้ว

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ได้ผ่านการรับรองปริญญาโดยสภาวิศวกรแล้ว พร้อมเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 แล้ว ดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรได้

 

Leave a Comment