สายวิชาการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ

 อาจารย์ ดร.สิริพร ขันทองคำ

 

อาจารย์ ดร.วิภารัตน์ นิสาภัย

 

นส.ชยารัก ธานี

อาจารย์ชยารัก ธานี ติขะกุล

 

 อาจารย์ ดร.สุกัญญา หงษ์ทอง

 

 อาจารย์เกศศิริ ละแมนชัย

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล

 

ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี

 

 ผศ.ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์

 

อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย

 

นายวรเชษฐ์ แสงสีดา

อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง

 อาจารย์จักรี วิชัยระหัด

 

นายปิยพันธ์ุ แสงทอง

อาจารย์ปิยพันธ์ุ แสงทอง

 

 ผศ.ดร.มานพ ยิ่งรัมย์

 

 อาจารย์ ว่าที่.ร้อยตรี.ธรรมนูญ ม้าวิเศษ

 

 อาจารย์สุรวุฒิ สุดหา

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

 อาจารย์ ดร.รัชวุธ สุทธิ

 

 อาจารย์กมลรักษ์ แก้งคำ

 

 อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง

 

 อาจารย์ศรัณยู เหลาพา

 

อาจารย์ปวีณ เกรียงเกษม

 

อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร อาจารย์

 

ผศ. ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์

ผศ. ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์

 

อาจารย์ดร.ชนรวี ภักดีใหม่