สายวิชาการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 อาจารย์.ดร.สิริพร ขันทองคำ

 

 อาจารย์.ดร.รัชวุธ สุทธิ

 

 อาจารย์.วิภารัตน์ นิสาภัย

 

 อาจารย์กมลรักษ์ แก้งคำ

 

 อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 อาจารย์.ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล

 

ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี

 

 ผศ.ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์

 

นส.สุพัตรา บุตรเสรีชัย

อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย

 

นายวรเชษฐ์ แสงสีดา

อาจารย์ วรเชษฐ์ แสงสีดา

 

 อาจารย์ศรัณยู เหลาพา

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง

 อาจารย์จักรี วิชัยระหัด

 

นายปิยพันธ์ุ แสงทอง

อาจารย์ ปิยพันธ์ุ แสงทอง

 

 ผศ.ดร.มานพ ยิ่งรัมย์

 

 อาจารย์.ว่าที่.ร้อยตรี.ธรรมนูญ ม้าวิเศษ

 

 อาจารย์สุรวุฒิ สุดหา

 

อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ประจำ

ผศ. ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์

 

ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร

 

นส.ชยารัก ธานี

อาจารย์ ชยารัก ธานี ติขะกุล

 

นายปวีณ เกรียงเกษม

อาจารย์ ปวีณ เกรียงเกษม

 

นส.สุกัญญา หงษ์ทอง

อาจารย์ สุกัญญา หงษ์ทอง

 

 อาจารย์เกศศิริ ละแมนชัย