สายวิชาการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ

 อาจารย์ ดร.สิริพร ขันทองคำ

 

อาจารย์ ดร.วิภารัตน์ นิสาภัย

 

นส.ชยารัก ธานี

อาจารย์ชยารัก ธานี ติขะกุล

 

อาจารย์ดร.ชนรวี ภักดีใหม่

 อาจารย์เกศศิริ ละแมนชัย

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นายวรเชษฐ์ แสงสีดา

อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา

 

ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี

 

 ผศ.ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์

 

อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย

 

 อาจารย์ ดร.สุกัญญา หงษ์ทอง

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง

 อาจารย์จักรี วิชัยระหัด

 

นายปิยพันธ์ุ แสงทอง

อาจารย์ปิยพันธ์ุ แสงทอง

 

 ผศ.ดร.มานพ ยิ่งรัมย์

 

 อาจารย์ ว่าที่.ร้อยตรี.ธรรมนูญ ม้าวิเศษ

 

 อาจารย์สุรวุฒิ สุดหา

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

 อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง

 

 อาจารย์กมลรักษ์ แก้งคำ

 

 อาจารย์ ดร.รัชวุธ สุทธิ

 

 อาจารย์ศรัณยู เหลาพา

 

อาจารย์ปวีณ เกรียงเกษม

 

อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร อาจารย์