อาจารย์ วิภารัตน์  นิสาภัย

Tel: 087-4569889 E-mail: w_nisapai@hotmail.com

                              การศึกษา:

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา

ที่จบ

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา

กำลังศึกษาปริญญาเอก

(ศึกษาต่อแบบไม่ใช้วันและเวลาราชการ)

ปรัญชาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท 2554 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี 2549 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

การทำงานและงานด้านบริหาร:

3 พ.ค. 2554 – 28 ก.ย.2554 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
29 ก.ย. 2554   ถึงปัจจุบัน ตำแหน่ง อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) คณะวิศวกรรมศาสตร์
27 มิ.ย. 2557 – ธ.ค. 2558 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
ธ.ค. 2558 – มิ.ย. 2559 ตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มิ.ย. 2559  ถึงปัจจุบัน ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

  1. การดูดซับสาร
  2. ตัวเร่งปฏิกิริยา
  3. การบำบัดน้ำเสีย
  4. กระบวนการเฟนตัน