อาจารย์.ดร.รัชวุธ สุทธิ

E-Mail : Sutthi252743@gmail.com

อาจารย์ ดร.รัชวุธ สุทธิ

E-Mail:Sutthi252743@gmail.com

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท 2555 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี 2552 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การทำงานและงานด้านบริหาร:

1 ตุลาคม 2551-ปัจจุบัน ตำแหน่ง  อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) สาขาวิศวกรรมการผลิต โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย:

บทความวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์

รัชวุธ สุทธิ และ ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล: การสังเคราะห์สารเบต้าไตรแคลเซียมฟอสเฟตจากเปลือกหอยเชอรี่, Proceeding IE network 2016conference, 7-8 กรกฎาคม 2559 หน้า1493-1496

วีระพล ทับทิมดี, รัชวุธ สุทธิ และ ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล: การแยกซิลิกาจากองค์ประกอบที่ได้จากการเผาแกลบข้าว ข้าวเหนียว (กข6) ข้าวเหนียวเขาวง และข้าวหอมมะลิ(กข105), การประชุมวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติระดับชาติ ครั้งที่ 3,25-26 พฤศจิกายน 2559 หน้า 143-147

จักรี วิชัยระหัด, วิภารัตน์ นิสาภัย, กมลรักษ์ แก้งคำ วราภรณ์ จันทร์เวียง และ รัชวุธ สุทธิ(2562). การวิเคราะห์ความแข็งแรงและความแข็งแรงตึงของโครงฐานรถบรรทุกใช้งานเกษตรกรรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์โดยเอเลเมนต์แบบคานที่มีจุดเชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น, วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2562.

Sutthi, R., Pangdaeng, S., Chindaprasirt, P., Otsuka, Y., Mutoh, Y., &Laonapakul, T. (2017).Hydroxyapatite from Golden Apple Snail Shell with Calcined Kaolin for Biomaterial Applications.In Key Engineering Materials (Vol. 718, pp. 133-138).Trans Tech Publications.

Sutthi, R., Kaewwinud, N., Chindaprasirt, P., Mutoh, Y., & Laonapakul, T. (2018). Effect of curing temperature and time on the mechanical properties of hydroxyapatite/calcined kaolin. SCIENCEASIA44(6), 396-401.

Laonapakul, T., Sutthi, R., Chaikool, P., Mutoh, Y., & Chindaprasirt, P. (2019). Optimum conditions for preparation of bio-calcium from blood cockle and golden apple snail shells and characterization. SCIENCEASIA45(1), 10-20.

Laonapakul, T., Sutthi, R., Chaikool, P., Talangkun, S., Boonma, A., & Chindaprasirt, P. (2020). Calcium phosphate powders synthesized from CaCO3 and CaO of natural origin using mechanical activation in different media combined with solid-state interaction. Materials Science and Engineering: C, 111333.

ตำรา/หนังสือ เอกสารประกอบการสอน ปฏิบัติการพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย

รัชวุธ สุทธิ : การพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2558 แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รัชวุธ สุทธิ : การสังเคราะห์แคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอยเชอรี่และเปลือกหอยแครง พ.ศ2557 แหล่งทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รัชวุธ สุทธิ : การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557 แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

รัชวุธ สุทธิ : การสังเคราะห์อะลูมิเนียมโฟมจากอะลูมิเนียมเกรด A356 พ.ศ.2550

 

ประวัติการเป็นวิทยากรหรือหัวหน้าโครงการ

  • เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในฐานการ CLINIC TECHNOLOGY (พลังงานทดแทน) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  • ที่ปรึกษาร่วมโครงการพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 6 ประจำปี 2562 โดย ทีมพลังงานและเครือข่าย ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562
  • เป็นวิทยากรในกิจกรรมเตรียมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ณ บ้านเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562
  • เป็นวิทยากรอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ เขตพื้นที่ อำเภอคอนสาร ณ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
  • เป็นวิทยากรอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ เขตพื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ ณ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยาคาร อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2562
  • วิทยากรอบรมสาธิตถ่ายทอดการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ภูมีแกดำฟาร์ม อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562
  • วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่อง SEM ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563
  • ที่ปรึกษาโครงการพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 7 ประจำปี 2563 โดย ทีมพลังงานและเครือข่าย ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • วิทยากรอบรมหลักสูตร “วิศวกรสังคม” โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรผู้ได้รับทุนแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2560

         

สาขาวิชาที่สนใจ/มีความชำนาญ

วัสดุศาสตร์, แคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกส์, มีทักษะความสามารถการใช้เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM), การออกแบบเครื่องจักร และการอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักรกล