สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบรางร่วมออกบูธงาน Air Rail and Logistics Expo 2022 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบรางร่วมออกบูธงาน Air Rail and Logistics Expo 2022 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตกับสถานประกอบการ นำนวัตกรรมมาใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนยุค 4.0 #วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิLeave a Comment