วิศวกรรมศาสตร์รับการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

13 มกราคม 2563
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้
1.อาจารย์ ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ
2. ผศ.ดร. นิศานาถ แก้ววินัด
3. นายธนเดช โชจิกาญจนเรือง ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

Leave a Comment