ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  6. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
  7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
  8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ
  10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน
  11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล
  12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  13. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
  14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
  18. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  19. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  20. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  21. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
  22. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
  23. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Leave a Comment