นายณัฐพร จันทาพิมพ์ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

.ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพร จันทาพิมพ์ นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Leave a Comment