นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สตีล บิลเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สตีล บิลเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างอาคารเหล็ก

Leave a Comment