ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาครอบครัวธานี

ทุนการศึกษาครอบครัวธานี
ด้วยครอบครัวธานี มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จํานวน 1 ทุน 20,000 บาท
เนื่องจากเห็นว่าการปรับเปลี่ยนระดับการศึกษา และการปรับเปลี่ยนสถานการณ์รอบด้าน ทําให้มีค่าใช้จ่าย สูงขึ้นเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เดือดร้อน และมีแนวโน้มเสียโอกาสทางการ ศึกษาเป็นจํานวนมาก ครอบครัวธานี จึงมีความประสงค์สนับสนุนค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการแบ่งเบาความเดือดร้อน และเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา ต่อไป
คุณสมบัติพื้นฐานของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2565
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน เคารพและรักษากฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

3. เป็นผู้มีจิตอาสา อุทิศตนบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ระยะเวลาการสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่สํานักงานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มติดภาพถ่ายบ้านที่นักศึกษาอยู่อาศัย
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ

4. สําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
5. แฟ้มสะสมผลงานหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีจิตอาสา อุทิศตนบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อ ส่วนรวม จํานวน 1 ชุด (จัดส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่ productionengineering@cpru.ac.th)
ด้วยครอบครัวธานี มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จํานวน 1 ทุน 20,000 บาท
เนื่องจากเห็นว่าการปรับเปลี่ยนระดับการศึกษา และการปรับเปลี่ยนสถานการณ์รอบด้าน ทําให้มีค่าใช้จ่าย สูงขึ้นเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เดือดร้อน และมีแนวโน้มเสียโอกาสทางการ ศึกษาเป็นจํานวนมาก ครอบครัวธานี จึงมีความประสงค์สนับสนุนค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการแบ่งเบาความเดือดร้อน และเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา ต่อไป


คุณสมบัติพื้นฐานของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทกี่ ําลังศึกษาในปีการศึกษา 2565
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน เคารพและรักษากฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

3. เป็นผู้มีจิตอาสา อุทิศตนบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ระยะเวลาการสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่สํานักงานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มติดภาพถ่ายบ้านที่นักศึกษาอยู่อาศัย
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ 4. สําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
5. แฟ้มสะสมผลงานหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีจิตอาสา อุทิศตนบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อ ส่วนรวม จํานวน 1 ชุด (จัดส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่ productionengineering@cpru.ac.th)

ดาวน์โหลดเอกสารในการสมัครได้ที่

ใบสมัครทุนการศึกษาครอบครัวธานี

แบบฟอร์มติดภาพถ่ายบ้านที่นักศึกษาอยู่อาศัย

ทุนการศึกษาครอบครัวธานี

Leave a Comment