คลินิคเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

19 มีนาคม 2564 คลินิคเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทน บรรยาย ณ ห้องเรียนต้นแบบสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. กิจกรรมศึกษาดูงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Leave a Comment