คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ,โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประชุมเสนอแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาต่อ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ อาจวิชัย พร้อมด้วยรองคณบดี และอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประชุมเสนอแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาต่อ จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ (C-BAC)

Leave a Comment