ขอแสดงความยินดี “นายโชคทวี สอนทา” นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษา “ศิษย์เก่าวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดี “นายโชคทวี สอนทา”
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 2
ที่ได้รับทุนการศึกษา “ศิษย์เก่าวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
ประจำปีการศึกษา 2566

Leave a Comment