ขอแสดงความยินดีกับ Miss. SREYMOUY SAO ที่ได้การมอบเหรียญรางวัลเรียนดีจากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการมอบเหรียญรางวัลเรียนดีแก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีและสอบได้เป็นที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้พิจารณาเสนอชื่อ Miss. SREYMOUY SAO นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เป็นผู้ได้รับรางวัล รับเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

Leave a Comment