ขอแสดงความยินดีกับ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกให้นำผลงานเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567

Congratulations
ขอแสดงความยินดีกับ
โครงการที่ผ่านการคัดเลือกให้นำผลงานเข้าร่วมประกวด
และจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์”
ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567
ระดับอุดมศึกษา
“Thailand New Gen inventors Award 2024″
………………………………………..
รายชื่อคณะผู้ประดิษฐ์
อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
นายณัฐพร โชคเหมาะ นักประดิษฐ์
นางสาวรุ่งลัดดา สวาสดี นักประดิษฐ์
นายเกษดา สมีเพชร นักประดิษฐ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Leave a Comment