ทีม EN Quality CPRU team ที่ได้รับคัดเลือก 1 ใน 6 ทีม จาก 6 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อเป็นตัวแทน ในการแข่งขันโครงการประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (Mini R2M By NESP)

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทีม EN Quality CPRU team มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ได้รับคัดเลือก 1 ใน 6 ทีม จาก 6 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นตัวแทน ในการแข่งขันโครงการประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (Mini R2M By NESP) ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2564 ต่อไป
ซึ่งผู้ร่วมทีมประกอบไปด้วย
1. นางสาวมาลินี เถียนนอก
2. นายรัฐเขตต์ รอดสุข
3. นายณัฐพงษ์ หมั่นคง
4. นายธรรมศาสร์ เลิศประเสริฐ
5. นายศรัญทร คุราวัน
โดยมี อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย และ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี เป็นอาจารย์ผู้ดูแลควบคุมทีม
ทั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวปิดกิจกรรม และอาจารย์ ดร.วรรณภา น่าบูรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายสำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม ในการกล่าวให้ข้อเสนอแนะทีมนักศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ในการแข่งขันรอบต่อไปด้วย

Leave a Comment