ขอเชิญนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสมัครขอรับทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

ขอเชิญนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสมัครขอรับทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดดังนี้

ทุนการศึกษาศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ด้วยศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,500 บาท

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 – 4 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2565
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน เคารพและรักษากฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย
3. เป็นผู้มีจิตอาสา อุทิศตนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ระยะเวลาการสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
4. แฟ้มสะสมผลงานหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีจิตอาสา อุทิศตนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อ
ส่วนรวม จำนวน 1 ชุด (จัดส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf ที่ engineer.cpru@gmail.com)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

ใบสมัครทุนการศึกษาศิษย์เก่า

ทุนการศึกษาศิษย์เก่า

Leave a Comment