ศึกษาดูงานกับปราชญ์ชุมชน พลังงานทดแทนทั้งวงจร โซล่าเซลล์ บ่อแก๊สชีวภาพขนาดใช้ทั้งชุมชน เตาเผาถ่านชีวมวล จบครบในบ้านเดียว

ศึกษาดูงานกับปราชญ์ชุมชน พลังงานทดแทนทั้งวงจร โซล่าเซลล์ บ่อแก๊สชีวภาพขนาดใช้ทั้งชุมชน เตาเผาถ่านชีวมวล จบครบในบ้านเดียว ขอขอบคุณน้องกาณ น้องจูนที่รอต้อนรับให้ความรู้เป็นอย่างดี

สหกิจศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดปฐมนิเทศนักปฏิบัติสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดปฐมนิเทศนักปฏิบัติสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ขอให้ทุกคนโชคดี เป็นที่รักของพี่ๆ ในบริษัท สมหวังและประสบผลสำเร็จในการทำงาน นำชื่อเสียงกลับมามหาวิทยาลัยของเรานะคะ #ความหวังของหมู่บ้าน #เรียนแล้วต้องนำออกไปใช้ได้จริง

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยนำต้นแบบเครื่องขุดเจาะดินนำเสนอภายในงาน

18 พฤษภาคม 2562 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยนำต้นแบบเครื่องขุดเจาะดินนำเสนอภายในงาน

ตัวแทนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรมโครงการพลังงานเพื่อชุมชนรุ่นที่ 6

มีโอกาสให้รีบคว้า ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมอบรมโครงการพลังงานเพื่อชุมชนรุ่นที่ 6 เพิ่มทักษะ ความรู้ด้านพลังงาน แล้วต่อยอดไปสู่สังคม ชุมชน ในจังหวัดชัยภูมิ เรียนวิศวกรรมศาสตร์ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด #สร้างเยาวชนให้กลับไปสร้างชุมชนของตนเอง

ปัจฉิมนิเทศ ENCPRU 2018

**มนุษย์คือทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด** credit:ท่านวิทยากร #หลักการเดียวกันกับเรา งานกิจการนักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เราเน้นการพัฒนาผลิตบัณฑิต ส่งเสริมความสามารถ ออกไปหาประสบการณ์ เพราะสถานศึกษาคือหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่ดีสู่สังคม

ผู้นำชุมชน เยาวชนเพื่อสังคมและตัวแทนนักวิจัย ChaiyaphumRice มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 6

ผู้นำชุมชน เยาวชนเพื่อสังคมและตัวแทนนักวิจัย ChaiyaphumRice มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 6 จัดโดยฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมเขาบ่อยา จ.ชลบุรี

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัยที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดี ร่วมพิธีลงนามภาคีเครือข่ายความร่วมมือ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (โครงการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่ 28 เมษายน 2562 ผศ.ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดี ร่วมพิธีลงนามภาคีเครือข่ายความร่วมมือ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (โครงการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทั้งนี้ร่วมเสวนาเพิ่มพูนความรู้สู่เกษตรกร และผู้มีเกียรติร่วมงาน

ทีม ChaiyaphumRice ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร

วันที่ 9-11 เมษายน 2562 ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานมอบอาคารปฏิบัติการการแปรรูปข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านไทรงาม

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานมอบอาคารปฏิบัติการการแปรรูปข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านไทรงาม ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับเครือข่าย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง ได้รับการต้อนรับจาก นายก กฤช แสงนาฝาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและพ่อแม่ พี่น้อง บ้านไทรงาม อ. เมือง จ.ชัยภูมิ โครงการดีๆ ส่งเสริมการเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อคนชัยภูมิ