อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดาได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนของชุมชน ณ บ้านนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 มีนาคม 2561 อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา อาจารย์ประจ … Read more

อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา อาจารย์ศิรินทรา ทันอินทรอาจ นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ และนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สร้างฝายมีชีวิต ณ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

1-4 มีนาคม 2561 อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา อาจารย์ศิรินทรา … Read more

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย” ประจำปี 2561

2 มีนาคม 2561 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในนามตัวแ … Read more

นายนิติภูมิ ศรีแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง รองผู้อำน … Read more

อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา อาจารย์ศิรินทรา ทันอินทรอาจ นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ ร่วมกับงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดย ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ และ นายเลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ์ สำรวจพื้นที่บริการวิชาการ เพื่อทำฝายมีชีวิต ณ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา อาจารย์ศิรินท … Read more

อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในกิจกรรม สพม.30 ชัยภูมิร่วมใจลดใช้พลังงานฯ ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา ปฏิบัติหน้าที … Read more

อาจารย์วิภารัตน์ นิสาภัยได้ร่วมทำโครงการวิจัยกับ ดร.พงษ์เสริฐ ศรีพรหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าทำการทดลอง เพื่อวิเคราะห์หาสารอินทรีย์ในนมวัว ด้วยเครื่อง GCMS

อาจารย์วิภารัตน์ นิสาภัย สังกัดโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรร … Read more

คณาจารย์โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์โครงการจัดตั้งคณะวิศว … Read more

อาจารย์จักรี วิชัยระหัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินปิดโครงการ “การออกแบบแม่พิมพ์ตัวเลขจากโลหะสำหรับขึ้นรูปหลักเขตที่ดิน” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์จักรี วิชัยระหัด … Read more

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการแบบ Smart Farm Model และดูพื้นที่การสร้างฝายมีชีวิต ณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์วรเชษฐ์ แสงส … Read more