แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ณ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนพระทองคำวิทยา

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ณ โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนพระทองคำวิทยา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สำนักงานคณบดีโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

สำนักงานคณบดีโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ประธานกรรมการ นางบัววงศ์ ชัยณแสนสุข กรรมการ และ นางศริญญา จินดามาตย์ กรรมการ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โดยได้ผลคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.20 คะแนน

 

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท่าน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี, ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

 ภาพกิจกกรรมทั้งหมด

 

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา กรรมการ
อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ กรรมการ
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.95 คะแนน

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรม โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้จัดทำซุ้มกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยภายในซุ้มกิจกรรมมีการนำเสนอผลงาน รางวัล ของนักศึกษาและคณาจารย์โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยไฮไลท์ภายในซุ้มกิจกรรมคือการนำเสนอหุ่นยนต์ที่เป็นผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และการนำเสนอเครื่องจับแยกชิ้นงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแลปปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 (RDC2017)

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (RDC2017) หัวข้อ “รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร” มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น16 ทีมในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อค้นหาตัวแทนเข้าแข่งขัน IDC Robocon 2017 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ

โดย นายวรัญญู แสงสีดาได้รับรางวัล Best Design ในนามของทีม หญ้าแฝก

 

 

ร่วมกันให้กำลังใจกับ 3 ตัวแทนในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 (RDC2017)

ร่วมกันให้กำลังใจกับ 3 ตัวแทนในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 (RDC2017) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตัวแทนของเราประกอบด้วย

1. นางสาวสุกัญญา นนท์ฤาชา
2. นายวรัญญู แสงสีดา
3. นายวรวัฒน์ นิสาภัย

โดยปีนี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 220 คน จาก 30 สถาบัน โดยความร่วมมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 78 คน จาก 22 สถาบัน โดยก่อนถึงวันแข่งขันนักศึกษาจะได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยที่จะคว้าโอกาสเดินทางไปแข่งขันในระดับนานาชาติ  International Design Contest RoBoCon 2017 ระหว่างวันที่ 6 – 19 สิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพประกอบจาก Facebook RDCThailand