>>คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนกัมพูชาที่สอบข้อเขียนผ่านเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี 2560

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนกัมพูชาที่สอบข้อเขียนผ่านเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิถวายทุนฯจำนวน 3 ทุน คือ           1.ทุนพยาบาลศาสตรบัณฑิต           2.ทุนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต           3.ทุนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

>>รับสมัครนักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษารอบโควตา สาขาวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 สมัครได้ที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

>>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

สภาวิศวกรได้รับรองผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรได้

>>การตรวจรับรองประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

การพิจารณาให้รับใบรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เพื่อประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร จำนวน 5 ท่าน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ที่ปรึกษา 2. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานกรรมการ 3. ศาตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อนุกรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ อนุกรรมการ 5. นางสาวโชติกา ทยากรโกสิน ผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสระหงส์ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และตรวจสอบห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การพิจารณาให้รับใบรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เพื่อประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม

>>งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

การจัดแสดงวัฒนธรรมร่วมในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2559 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ข้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

>>ร่วมเดินขบวนประเพณี นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเดินขบวนประเพณี นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นที่ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

>>กิจกรรมสันทนาการเเละมอบขนม ให้กับน้องๆ

นักศึกษาชมรม วิศวกรรมสร้างสรรค์ แกนนำชั้นปีที่ 4 ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการเเละมอบขนม ให้กับน้องๆ โรงเรียนโสตศึกษา จ.ชัยภูมิ วันที่ 26

>>ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

วันที่ 16 มีนาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏชัยภูมิ นำโดยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ไปบริการวิชาการแบบให้เปล่า แก่โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เรื่อง แผนและการซ้อมอพยพหนีไฟ