ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2559
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2558
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2557