ขอเชิญนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสมัครขอรับทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    ขอเชิญนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสมัครขอรับทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดดังนี้ ทุนการศึกษาศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,500 บาท คุณสมบัติพื้นฐานของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา 1. เป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 – 4 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2565 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน เคารพและรักษากฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย 3. เป็นผู้มีจิตอาสา อุทิศตนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ระยะเวลาการสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกสารประกอบการสมัคร 1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน … Read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา “ครอบครัวธานี” ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา “ครอบครัวธานี” ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนเปลี่ยนชีวิต ทุนสานฝัน ทุนสร้างอนาคต สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาครอบครัวธานี

ทุนการศึกษาครอบครัวธานีด้วยครอบครัวธานี มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จํานวน 1 ทุน 20,000 บาทเนื่องจากเห็นว่าการปรับเปลี่ยนระดับการศึกษา และการปรับเปลี่ยนสถานการณ์รอบด้าน ทําให้มีค่าใช้จ่าย สูงขึ้นเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เดือดร้อน และมีแนวโน้มเสียโอกาสทางการ ศึกษาเป็นจํานวนมาก ครอบครัวธานี จึงมีความประสงค์สนับสนุนค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการแบ่งเบาความเดือดร้อน และเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา ต่อไปคุณสมบัติพื้นฐานของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา1. เป็นนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 25652. เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน เคารพและรักษากฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย 3. เป็นผู้มีจิตอาสา อุทิศตนบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมระยะเวลาการสมัครรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่สํานักงานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเอกสารประกอบการสมัคร1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย จํานวน 1 ฉบับ2. แบบฟอร์มติดภาพถ่ายบ้านที่นักศึกษาอยู่อาศัย3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 … Read more

อาจารย์จักรี วิชัยระหัด ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม นายลีเพ็ง ปรม นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา ชั้นปีที่ 4  เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ และเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน

6 มีนาคม 2561 อาจารย์จักรี วิชัยระหัด ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม นายลีเพ็ง ปรม นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ และเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

นายนิติภูมิ ศรีแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนายนิติภูมิ ศรีแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560 #หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษา 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาเครื่องกลและการผลิต) หรือ 2.คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการจัดการ) หรือ 3.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) เท่านั้น ——————————————————————- ติดต่อสอบถามหรือยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ——————————————————————- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือ Download ใบสมัครได้ที่ : https://goo.gl/uL86gc ——————————————————————- #งานแนะแนวจัดหางานและกองทุนเพื่อการศึกษาโทร.044-815111 ต่อ 112 หรือ 044-815108 

>>คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนกัมพูชาที่สอบข้อเขียนผ่านเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี 2560

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนกัมพูชาที่สอบข้อเขียนผ่านเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิถวายทุนฯจำนวน 3 ทุน คือ           1.ทุนพยาบาลศาสตรบัณฑิต           2.ทุนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต           3.ทุนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล