>>โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพและโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง นำนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อ กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สามารถเข้าดูภาพกิจกรรมที่นี่ และ ที่นี่