โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมงานปัจฉิมนิเทศ และแนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ


โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมงานปัจฉิมนิเทศ และแนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบพระคุณทางวิทยาลัยเป็นอย่างสูงค่ะ