หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรได้ เนื่องจากผ่านการรับรองปริญญาโดยสภาวิศวกรแล้ว

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor engineering Program in Industrial Engineering and Logistics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)

 ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Industrial Engineering and Logistics)

 ชื่อย่อ   :  B.Eng. (Industrial Engineering and Logistics)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   135 หน่วยกิต

 จำนวนที่เปิดรับนักศึกษา และอัตราบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย

รับจำนวน 30 คน ต่อปีการศึกษา แบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ

อัตราบำรุงการศึกษา
1. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 9,500 บาท

2. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 4,750 บาท

3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 5,000 บาท

4.ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 2,500 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หรือที่ งานบริการการศึกษา

เพจ facebook ของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.วิศวกรในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น วิศวกรด้านการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ วิศวกรภาคการเงิน/จัดซื้อ ประเมินโครงการสินเชื่อธนาคาร วิศวกรด้านการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านการนำเข้า-ส่งออก วิศวกรด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ (Logistics Machinery & Equipment) และเทคโนโลยีการควบคุมอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ชั้นสูง วิศวกรด้านคลังสินค้าและกระจายสินค้า วิศวกรฝ่ายขาย

2.ผลิตครู อาจารย์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.นักวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

4.ข้าราชการ

5.ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว (ธุรกิจคู่ค้าการบริการโลจิสติกส์,  การบริการจัดส่งและย้อนกลับ, ธุรกิจโลจิสติกส์สินค้าเกษตรกรรม)

6.วิทยากรในโรงงานอุตสาหกรรม

ห้องปฎิบัติการทางวิศวกรรม