ผู้บริหารคณะ

 อาจารย์จักรี วิชัยระหัด

 ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

 

อ.ดร.วิภารัตน์ นิสาภัย

 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

อาจารย์ ดร.สุกัญญา หงษ์ทอง

 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา