ผู้บริหารคณะ

 อาจารย์จักรี วิชัยระหัด

 ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

 

อาจารย์วิภารัตน์ นิสาภัย

 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

 อาจารย์.ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนศิริกุล

 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง

 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมานักศึกษา