ผู้บริหารคณะ

 อาจารย์จักรี วิชัยระหัด

 ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

 

อ.ดร.วิภารัตน์ นิสาภัย

 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

 ผศ.ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนศิริกุล

 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ