ผศ.ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานมอบอาคารปฏิบัติการการแปรรูปข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านไทรงาม

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานมอบอาคารปฏิบัติการการแปรรูปข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านไทรงาม ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับเครือข่าย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง ได้รับการต้อนรับจาก นายก กฤช แสงนาฝาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและพ่อแม่ พี่น้อง บ้านไทรงาม อ. เมือง จ.ชัยภูมิ โครงการดีๆ ส่งเสริมการเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อคนชัยภูมิ