นักเรียนและคณะครูจาก โรงเรียนบรบือ จ.มหาสารคาม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ห้องเรียนพิเศษ) และคณะครูจาก โรงเรียนบรบือ จ.มหาสารคาม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในฐานการเรียนรู้PLC/ROBOT และฐานการเรียนรู้ CLINIC TECHNOLOGY (พลังงานทดแทน)