นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารวมการอบรมและฝึกปฎิบัติการระบบงานรางและระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า

นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารวมการอบรมและฝึกปฎิบัติการระบบงานรางและระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า ในหัวข้อระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์รถไฟฟ้าแบบเชิงเส้นและหัวข้อพื้นฐานระบบปรับอากาศสำหรับรถไฟ ระหว่างวันที่25-29 มีนาคม 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่