นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประเภทโปสเตอร์
1. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา 
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 Mr.Lipheng Prum Miss Sokhavin Mao
ชื่อโครงงาน “การพัฒนาอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Tool Improvement for Hard Disk Drive Manufacturing)
2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 นายวรวัฒน์ นิสาภัย นายวุฒิพงศ์ กันพนม
ชื่อโครงงาน “การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ สายการผลิตกรณีศึกษา: อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์”

ประเภทบรรยาย
1. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 นายทินนรัตน์ บูขุนทด
ชื่อโครงงาน “การปรับปรุงประสิทธิภาพคอยล์ความร้อนของเครื่องอินดักชั่นฮีต”

2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวนฤมล เพชรนอก นายกฤษ ดอนดี
ชื่อโครงงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต”

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 นายวรวัฒน์ นิสาภัย นายวุฒิพงศ์ กันพนม
ชื่อโครงงาน “การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ สายการผลิตกรณีศึกษา: อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์”