ทีม ChaiyaphumRice ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร

วันที่ 9-11 เมษายน 2562 ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม