งานสหกิจศึกษาจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน

19 มีนาคม 2562 งานสหกิจศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์ดร.อัญนวียา ภัชร์จรินท์ญา อาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ นักศึกษามีความตื่นเต้นยินดี ในการอบรมหลักสูตรนี้ ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงค่ะ