ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน “หลักสูตรผู้ควบคุมคลังสินค้า” และ “หลักสูตรผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1

9-10 มีนาคม 2562
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง จังหวัดสุรินทร์

ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน “หลักสูตรผู้ควบคุมคลังสินค้า” และ “หลักสูตรผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1” ประกอบไปด้วย นางสาวจารุธร สอนจันทร์แดง นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร นางสาวนฤมล เพชรนอก นายวรัญญู ศรีมะนาว นางสาวสุธาสินี ธงน้อย นายเสฏฐวุฒิ หล่าไธสง และนายวีระศักดิ์ แก้วเมืองเก่า นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ จัดโดยสมาคมไทยโลจิสติกส์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์