ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ในการเข้าแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 12 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ RDC ROBOT CONTEST 2019

6 เมษายน 2562
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลในการเข้าแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 12 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ RDC ROBOT CONTEST 2019 ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1
นายดาลิม เลียง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ในระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย
1. นายวุฒิพงษ์ กันพนม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2.นางสาวสุคาวิน มาว สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
3.นายมนตรี กีนะขาม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
4.นายเมธา สีสอน สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
5.นายกฤษ ดอนดี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6.นายณัฐพงศ์ พิงสูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ

อาจารย์ผู้ควบคุม
อาจารย์ ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์
อาจารย์ศรัณยู เหลาพา