กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

18 มิถุนายน 2561
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเรียนโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว