>>การตรวจรับรองประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

14525232_1043737572413624_6324577127812064757_o

การพิจารณาให้รับใบรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เพื่อประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร จำนวน 5 ท่าน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ที่ปรึกษา
2. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานกรรมการ
3. ศาตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อนุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ อนุกรรมการ
5. นางสาวโชติกา ทยากรโกสิน ผู้ช่วยเลขานุการ

ดำเนินการวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสระหงส์ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และตรวจสอบห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

การพิจารณาให้รับใบรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เพื่อประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม

>>งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

image032

การจัดแสดงวัฒนธรรมร่วมในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2559 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ข้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

>>ร่วมเดินขบวนประเพณี นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น

image030

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเดินขบวนประเพณี นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นที่ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

>>กิจกรรมสันทนาการเเละมอบขนม ให้กับน้องๆ

image013

นักศึกษาชมรม วิศวกรรมสร้างสรรค์ แกนนำชั้นปีที่ 4 ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการเเละมอบขนม ให้กับน้องๆ โรงเรียนโสตศึกษา จ.ชัยภูมิ วันที่ 26

>>ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

image026

วันที่ 16 มีนาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏชัยภูมิ นำโดยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ไปบริการวิชาการแบบให้เปล่า แก่โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เรื่อง แผนและการซ้อมอพยพหนีไฟ

>>บุญเดือน 6 ปี 2559

image023

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้ร่วมขบวนแห่บายศรีในงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2559 โดย อ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่ คณะต่างๆได้จัดขบวนแห่ แสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย งดงาม

โครงการจัดตั้ง “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์”

โครงการจัดตั้ง “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์”ร่วมกับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทำโรงทาน น้ำชาเย็น บวชฟักทอง และน้ำดื่มภู่หงส์ จำนวน 10 โหล งานบุญ