ผู้บริหารคณะ

นายจักรี วิชัยระหัด
นายจักรี วิชัยระหัด
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
นส.วิภารัตน์ นิสาภัย
นส.วิภารัตน์ นิสาภัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล
ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นส.วราภรณ์ จันทร์เวียง
นส.วราภรณ์ จันทร์เวียง
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา