อาจารย์.ดร.รัชวุธ สุทธิ

E-Mail : Sutthi252743@gmail.com

 

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท 2555 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี 2552 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การทำงานและงานด้านบริหาร:

 • 1 ตุลาคม 2551-ปัจจุบัน ตำแหน่ง  อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • 4 สิงหาคม 2560 ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 28 สิงหาคม 2561 ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ

  

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย:

      บทความวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์

      รัชวุธ สุทธิ และ ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล: การสังเคราะห์สารเบต้าไตรแคลเซียมฟอสเฟตจากเปลือกหอยเชอรี่, Proceeding IE network 2016conference, 7-8 กรกฎาคม 2559 หน้า1493-1496

      วีระพล ทับทิมดี, รัชวุธ สุทธิ และ ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล: การแยกซิลิกาจากองค์ประกอบที่ได้จากการเผาแกลบข้าว ข้าวเหนียว (กข6) ข้าวเหนียวเขาวง และข้าวหอมมะลิ (กข105), การประชุมวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติระดับชาติ ครั้งที่ 3,25-26 พฤศจิกายน 2559 หน้า 143-147

      จักรี วิชัยระหัด, วิภารัตน์ นิสาภัย, กมลรักษ์ แก้งคำ วราภรณ์ จันทร์เวียง และ รัชวุธ สุทธิ (2562). การวิเคราะห์ความแข็งแรงและความแข็งแรงตึงของโครงฐานรถบรรทุกใช้งานเกษตรกรรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์โดยเอเลเมนต์แบบคานที่มีจุดเชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น, วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2562.

      Sutthi, R., Pangdaeng, S., Chindaprasirt, P., Otsuka, Y., Mutoh, Y., &Laonapakul, T. (2017).Hydroxyapatite from Golden Apple Snail Shell with Calcined Kaolin for Biomaterial Applications.In Key Engineering Materials (Vol. 718, pp. 133-138).Trans Tech Publications.

      Sutthi, R., Kaewwinud, N., Chindaprasirt, P., Mutoh, Y., & Laonapakul, T. (2018). Effect of curing temperature and time on the mechanical properties of hydroxyapatite/calcined kaolin. SCIENCEASIA44(6), 396-401.

      Laonapakul, T., Sutthi, R., Chaikool, P., Mutoh, Y., & Chindaprasirt, P. (2019). Optimum conditions for preparation of bio-calcium from blood cockle and golden apple snail shells and characterization. SCIENCEASIA45(1), 10-20.

      Laonapakul, T., Sutthi, R., Chaikool, P., Talangkun, S., Boonma, A., & Chindaprasirt, P. (2020). Calcium phosphate powders synthesized from CaCO3 and CaO of natural origin using mechanical activation in different media combined with solid-state interaction. Materials Science and Engineering: C, 111333.

 

ตำรา/หนังสือ เอกสารประกอบการสอน ปฏิบัติการพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย

      รัชวุธ สุทธิ : การพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2558 แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

      รัชวุธ สุทธิ : การสังเคราะห์แคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอยเชอรี่และเปลือกหอยแครง พ.ศ2557 แหล่งทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

      รัชวุธ สุทธิ : การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557 แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

      รัชวุธ สุทธิ : การสังเคราะห์อะลูมิเนียมโฟมจากอะลูมิเนียมเกรด A356 พ.ศ.2550

 

ประวัติการเป็นวิทยากร/หัวหน้าโครงการ

 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในฐานการ CLINIC TECHNOLOGY (พลังงานทดแทน) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ที่ปรึกษาร่วมโครงการพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 6 ประจำปี 2562 โดย ทีมพลังงานและเครือข่าย ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562
 • วิทยากรในกิจกรรมเตรียมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ณ บ้านเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562
 • วิทยากรอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ เขตพื้นที่ อำเภอคอนสาร ณ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
 • วิทยากรอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ เขตพื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ ณ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยาคาร อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2562
 • วิทยากรอบรมสาธิตถ่ายทอดการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ภูมีแกดำฟาร์ม อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562
 • วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่อง SEM ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563
 • ที่ปรึกษาโครงการพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 7 ประจำปี 2563 โดย ทีมพลังงานและเครือข่าย ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรมหลักสูตร “วิศวกรสังคม” โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
 • ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ภายใต้การกำกับของอุทยานวิทยาศาสตร์ ชื่อโครงการ “การออกแบบและสร้างเครื่องตัดยางพาราแผ่น” ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ สหกรณ์นิคมดงมูลสอง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 • ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ภายใต้การกำกับของอุทยานวิทยาศาสตร์ ชื่อโครงการ “ออกแบบและสร้างเครื่องผสมแหนม” ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ แหนมอัศวินเขียงทอง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกภายใต้โครงการ “การสังเคราะห์ค่าความชื้นและพัฒนาระบบควบคุมปริมาณเห็ดหลินจือแบบแม่นยำสูง ด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ IoT เพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดส่งออกแบบครบวงจร : วิสาหกิจชุมชนกาญจนาฟาร์มเห็ด จังหวัดชัยภูมิ” ในวันที่ 2 มีนาคม 2565
 • ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INNOVATION AND TECHNOLOGY ASSISTANCE PROGRAM: ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชื่อโครงการ “การพัฒนาเครื่องจักรขูดหนังหมูเพื่อแยกไขมันแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ อัศวิน เขียงทอง” ในวันที่ 27 เมษายน 2565
 • ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INNOVATION AND TECHNOLOGY ASSISTANCE PROGRAM: ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชื่อโครงการ “การออกแบบและพัฒนาระบบทอดข้าวแตนแบบสายพานอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตข้าว แตน” ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

 

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรผู้ได้รับทุนแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2560

สาขาวิชาที่สนใจ/มีความชำนาญ

 • วัสดุศาสตร์, แคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกส์, มีทักษะความสามารถการใช้เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)