อาจารย์ดร.ชนรวี ภักดีใหม

อาจารย์ดร.ชนรวี ภักดีใหม่

ประวัติการศึกษา

2563

Doctor of philosophy in engineering, the university of Warwick, UK

2558

Master of science in manufacturing systems engineering(with merit), the university of  Warwick, UK

2556

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกะบัง

ประสบการณ์การทำงาน

– อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน)

– วิศวกรแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย(พ.ศ. 2556-2557)