ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม

ห้องปฏิบัติการ Fluid Mechanics

ห้องปฏิบัติการ Thermodynamics & Heat Transfer Lab

ห้องปฏิบัติการ Dynamics Lab

ห้องปฏิบัติการ Material Testing Lab

ห้องปฏิบัติการ Lab for Other Branches in Mechanical Engineering

ห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการพื้นฐานเคมี

ห้องปฏิบัติการฝึกทางวิศวกรรมพื้นฐาน