สายสนับสนุน

 นางสาวอุษณีย์ พรมเดื่อ

 รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานโครการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

 

 นาวสาวประภาพรรณ บัวทอง

นักวิชาการพัสดุ 

 

 นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ