อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ม้าวิเศษ

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปริญญาโท 2559 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี 2548 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผลงานวิจัย/วิชาการ ที่โดดเด่น

ผลของการเติมจุลินทรีสังเคราะห์แสง ในถังกรองไรอากาศแบบไหลขึ้นที่ต่อการบำบัด  COD ในน้ำเสีย 2561

สาขาวิชาที่สนใจ/มีความชำนาญ

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย